การแบกกางเขนของพระเยซูคริสต์ส่งผลต่อเราอย่างไร โดย อ.ธนิต โลเกศกระวี

Copyright © 2012.พระคริสตธรรมเชียงใหม่. All Rights Reserved.