พันธกิจของพระคริสตธรรมเชียงใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:23 น.


“ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า โดยการอบรมฝึกฝนผู้นำ


ผ่านการศึกษาที่มีพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง


เพื่อสำแดงชีวิตคริสเตียนแท้


และเพื่อรับใช้พระเจ้าได้ทั้งในประเทศ และทั่วโลก”จุดประสงค์ของพระคริสตธรรมเชียงใหม่

     หลักสูตรและการอบรมฝึกฝนของพระคริสตธรรมเชียงใหม่มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยและ      เสริมสร้าง นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้...


1. เรียนรู้จักพระคริสต์  โดยเรียนรู้การจำนนต่อพระเจ้าและการพึ่งพา  พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะเปลี่ยนไปตามพระลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์

2. เรียนรู้พระวจนะ  โดยเข้าใจเนื้อหา  และความหมายในพระวจนะด้วยการ นำความจริงนั้นมาใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาทักษะในการ ใช้คู่มือศึกษาพระวจนะ

3. เรียนรู้จัก ตนเอง  โดยการเรียนรู้ศักยภาพของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ ของตนเอง

4. เรียนรู้จักผู้อื่น  โดยการเรียนรู้ถึงความต้องการของผู้อื่น และมนุษย์สัมพันธ์เพื่อการสื่อสารข่าวประเสริฐกับผู้อื่น

5. เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ของตนเองในการรับใช้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าอย่าง มีประสิทธิภาพ

 

Copyright © 2012.พระคริสตธรรมเชียงใหม่. All Rights Reserved.