การสร้างสาวก โดย Rev.Edmund Chan

Copyright © 2012.พระคริสตธรรมเชียงใหม่. All Rights Reserved.